arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden Rijbewijsgigant

De spelregels voor een eerlijke weg naar je rijbewijs.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN IEDERE RIJBEWIJSGIGANT RIJSCHOOL:

Al onze instructeurs zijn zelfstandige Rijbewijsgigant rijscholen ieder met een eigen kamer van koophandel inschrijving.


Artikel 1 – Verplichtingen Rijbewijsgigant.nl rijschool

De Rijbewijsgigant.nl rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:

Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;

Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de Rijbewijsgigant.nl rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeurs Vakbekwaamheid (CCV) of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de Rijbewijsgigant.nl rijschool heeft voldaan;

Dat de leerling, die via de Rijbewijsgigant.nl rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type; 

Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;


Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de Rijbewijsgigant.nl rijschool wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;

De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 24 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de Rijbewijsgigant.nl rijschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van de Rijbewijsgigant.nl rijschool of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis.

Alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

Het met de RIJBEWIJGIGANT RIJSCHOOL overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van het ieder onderzoek na te komen;

Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en nader onderzoek en een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen.

Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de Rijbewijsgigant.nl rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De Rijbewijsgigant.nl rijschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.

Indien er gebruik wordt gemaakt van de gigagarantie regeling dient de leerling alle op en aanwijzingen van de instructeur op te volgen, anders vervalt de garantie regeling zonder dat de rijbewijsgigantrijschool gehouden is aan restitutie.


Artikel 3 – Betaling

De Rijbewijsgigant.nl rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan.

De Rijbewijsgigant.nl rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.

Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. De Rijbewijsgigant.nl rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten. Deze zijn minimaal € 25,00.

Indien 14 dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, dan is de leerling automatisch in verzuim. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2 % op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden wordt als gehele maand aangemerkt.

Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de Rijbewijsgigant.nl rijschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.

Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de Rijbewijsgigant.nl rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de Rijbewijsgigant.nl rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de Rijbewijsgigant.nl rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de Rijbewijsgigant.nl rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. Debuitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-.

Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de Rijbewijsgigant.nl rijschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De Rijbewijsgigant.nl rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.


Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, Tussentijdse

Toets of andere deeltoetsen) verder te noemen het onderzoek.


Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan de Rijbewijsgigant.nl rijschool te worden voldaan.

Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de Rijbewijsgigant.nl rijschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.

Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan de Rijbewijsgigant.nl rijschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de Rijbewijsgigant.nl rijschool.

De Rijbewijsgigant.nl rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.


Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de Rijbewijsgigant.nl rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek.

Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:

A. Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;

B. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;

C. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de Rijbewijsgigant.nl rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De Rijbewijsgigant.nl rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.

3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de Rijbewijsgigant.nl rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil

aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere deeltoetsen.


Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de Rijbewijsgigant.nl rijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.

Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. de pakket-rijopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen zonder gehoudenheid de overeengekomen les- en examengelden alsnog volledig te voldoen c.q. met recht op gedeeltelijke restitutie van eventueel reeds vooruitbetaalde les- of examengelden, om dusdanig dringende redenen ( overlijden, ziekte, ) dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren. In overige gevallen zal de Rijbewijsgigant een tegoed foucher afgeven welke uiterlijk 12 maanden geldig is.


De Rijbewijsgigant.nl rijschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de Rijbewijsgigant.nl rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de Rijbewijsgigant.nl rijschool nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde bemiddelingsbureau.


Artikel 7 – Bemiddelings- en Geschillenregeling

1. De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de Rijbewijsgigant.nl rijschool terzake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen, een beroep doen op bemiddeling.

2. De bemiddeling wordt verleend door DE RIJBEWIJSGIGANTGESCHILLEN COMMISSIE

nadat leerling zich eerst tot de Rijbewijsgigant.nl rijschool heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil.

3. Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk of telefonisch worden gedaan binnen een periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan.

4. Indien bemiddeling naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. indien de Rijbewijsgigant.nl rijschool de bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan, onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies.

5. Het bindend advies zal worden uitgebracht door een Geschillencommissie.


Artikel 8 – Vrijwaring

De Rijbewijsgigant.nl rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. De vrijwaring is niet geldig voor motorrijlessen.

Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de Rijbewijsgigant.nl rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen. De leerling weet dat de les overeenkomst alleen wordt gesloten met een zelfstandige rijschool. Al onze instructeurs zijn zelfstandige rijscholen met een eigen kamer van koophandel inschrijving en BTW nummer. Rijbewijsgigant.nl is een back office marketingkantoor voor de instructeurs en doet uitsluitend administratieve en marketing handelingen in opdracht van een zelfstandige rijbewijsgigant rijschool, Rijbewijsgigant.nl kan nimmer als contracts partij in iedere vorm van lesovereenkomsten worden gezien.


Artikel 9 – Aanvullende voorwaarden

Indien er sprake is van een bijzondere rijopleiding (bijvoorbeeld pakketopleiding Rij of faalangst ) dan is de Rijbewijsgigant.nl rijschool gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.


Artikel 10 – Aanvullende voorwaarden inzake pakketten

1. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst zijn lestarief te verhogen.

2. Wanneer men te laat betaalt, vervalt de examengarantie.

3. Het recht op theoriecursus, tussentijdse toets, praktijkexamen en herexamen vervallen 6 maanden na de start van de betreffende opleiding.

4. Wanneer de leerling kiest voor een pakketrijopleiding waar een intake verplicht is, is hij/zij verplicht deze intake te doen. Deze intake wordt voor aanvang van de rijopleiding afgenomen en voordat de overeenkomst met de leerling is aangegaan.

5. Wanneer de leerling kiest voor een pakketopleiding gelden altijd de actuele prijzen voor de rijopleiding, deze zijn te vinden onder de menuknop prijslijst op de website.

6. De leerling dient  het advies over de vervolgopleiding op te volgen, welke voorkomt uit de tussentijdse toets of het proefexamen. Indien de leerling besluit dit advies niet op te volgen of verzuimt deel te nemen aan de tussentijdse toets of het proefexamen, komt de éénmalige examengarantie te vervallen. 

7. Indien de leerling niet in het bezit is van een geldig theoriecertificaat of geldig legitimatiebewijs waardoor de tussentijdse toets niet afgenomen kan worden vervalt de éénmalige examengarantie. Rijbewijsgigant cookies